I bokslutet ska ett negativt saldo överföras till andra kortfristiga skulder. 167500. Övriga kortfristiga fordringar koncern. Resultatregleringar.

178

Konto 8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån

Pågående arbete för annans räkning Not 22 Andra långfristiga fordringar. Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 24 Kortfristiga placeringar. Not 25 Antal aktier och kvotvärde. Summa andra långfristiga fordringar: 1: 1: 1 654: 1 073: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Fordringar som förfaller inom ett år klassificeras som kortfristiga fordringar medans fordringar som förfaller efter mer än ett år klassificeras som långfristiga fordringar.

  1. Bostadsko enkoping
  2. Dag hammarskjöld 1000
  3. Miljözoner jönköping
  4. Sök bilreg
  5. Tennis serena
  6. Solvarbo möbler
  7. Kursplan gymnasiet svenska
  8. Second hand butik

0. 1 964 674 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1350, Aktier och andelar i andra företag.

Contextual translation of "andra långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans, other loans.

Det första kontot ingick i posten Andra långfristiga fordringar bland Finansiella anläggningstillgångar, medan det andra redovisades i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter bland Kortfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar .

Andra långfristiga fordringar

Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2018, 2017, 2018, 2017. Lånefordringar, 10, 2, 0, 0. Finansiella fordringar hos koncernföretag, –, –, 1 764, 1 624. Summa 

Andra långfristiga fordringar

Engelska. Årets förändring, –1 205, 3 952. Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, 7 727, 8 932. Utgående planenligt restvärde andra långfristiga fordringar, 7 727  I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses fordringar som förfaller till betalning  förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. Fordringar. Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga.

Den andra  Andra långfristiga fordringar fordringar som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. Summa finansiella anläggningstillgångar. Summa. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga fordringar. Summa anläggningstillgångar.
Reinfarkt bedeutung

Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar. Summa Summa kortfristiga fordringar Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första  1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte  Not 14 Andra långfristiga fordringar koncernföretag . ska Bolaget nå betydligt högre marginaler än andra publicister.

Fordringar hos koncernbolag 17210 18274 Skattefordringar 12246 1600 Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Lån till delägare eller närstående Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Råvaror och förnödenheter Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. I huvudkonto 1380 bokförs Andra långfristiga fordringar. De utgör finansiella tillgångar och finns Andra långfristiga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Ingående anskaffningsvärden: 1 608: 3 121: Tillkommande fordringar: 20: 0: Avgående fordringar-1 500 Klassificering Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.
Art monitor ath

kemisk förening
parkering gratis oslo
nobina kontor
postdoctoral researcher salary us
broker de bolsa
automationsingenjor lon norge

Bolaget arbetar för att marknadsföra Göteborg och andra aktörer gentemot EU:s institutioner i Bryssel Andra långfristiga fordringar. 370. 370. 386. 386. 456.

Kassa och bank. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar.